BIP

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie i wdrażanie wyników tych prac do przemysłu w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). Instytut prowadzi działalność w obszarze inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, przetwarzania, recyklingu oraz stosowania materiałów polimerowych elastomerowych i barwników, jak również działalność projektową, konstrukcyjną i prototypowo-doświadczalną w zakresie stosownych maszyn, urządzeń, narzędzi oraz oprzyrządowania. Ponadto Instytut prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową oraz organizuje cykliczne międzynarodowe konferencje.

Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac w zakresie:

 1. inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, przetwarzania, recyklingu, utylizowania i stosowania materiałów polimerowych, lateksów, kauczuków syntetycznych, dyspersji, roztworów polimerowych, elastomerów, gumy, farb, lakierów, barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych, półproduktów organicznych i materiałów pochodnych,

 2. technologii wytwarzania, przetwarzania, stosowania, recyklingu i utylizowania materiałów kompozytowych, katalizatorów, emulgatorów i innych środków pomocniczych stosowanych w technologii materiałów polimerowych,

 3. nowych technologii wytwarzania farb i lakierów, uwzględniających wymogi ochrony środowiska, w tym wykorzystanie surowców odpadowych,

 4. działalności prototypowo-doświadczalnej maszyn, urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania do wytwarzania, przetwarzania, modyfikowania, recyklingu i utylizowania materiałów polimerowych, lateksów i kauczuków syntetycznych, dyspersji i roztworów polimerowych, elastomerów, gumy, farb i lakierów, barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych, półproduktów organicznych i materiałów pochodnych,

 5. barwometrii i opracowywania programów dla recepturowania mieszanek barwników i pigmentów, procesów barwienia oraz zarządzania procesami technologicznymi,

 6. wytwarzania kompozytowych materiałów polimerowych i elastomerowych,

 7. ochrony przed korozją, projektowania technologii zabezpieczeń antykorozyjnych, właściwości ochronnych wyrobów lakierowych w środowiskach o różnej agresywności korozyjnej,

2) prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia metod i technik prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, projektowanie i budowa stanowisk badawczych, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej niemających charakteru komercyjnego,
3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej związanej z działalnością Instytutu,
4) prowadzenie działalności normalizacyjnej, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz informacji naukowo-technicznej.

Ponadto Instytut prowadzi:

A. Szkolenia specjalistyczne oraz różne formy kształcenia ustawicznego.
B. Działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.) związaną z:

1) jednostkowym wytwarzaniem:

 1. małotonażowych wyrobów polimerowych, elastomerowych, farb, lakierów, lateksów i kauczuków syntetycznych, dyspersji i roztworów polimerowych, barwników, pigmentów i produktów organicznych,
 2. wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy: arkuszy, rur, kształtowników, opakowań z tworzyw sztucznych, wyrobów dla budownictwa i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
 3. małotonażowych wyrobów metalowych: konstrukcji metalowych i ich części oraz pojemników metalowych,

2) produkcją specjalistycznych urządzeń, linii technologicznych, przyrządów badawczych oraz aparatury i wyposażenia laboratoryjnego,
3) produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów, oraz produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
4) realizacją doradztwa technicznego, opinii sądowych oraz ekspertyz w zakresie swojej działalności,
5) działalnością usługową w zakresie:

 1. badań i certyfikacji w ramach uzyskanych akredytacji,
 2. instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń, metalowych wyrobów gotowych oraz linii technologicznych,
 3. instalowania i naprawy przyrządów pomiarowych oraz aparatury i wyposażenia laboratoryjnego,
 4. ekspertyz technicznych i technologicznych, badań, oceny stosowanych procesów i organizacji atestacji,
 5. instalowania maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia,
 6. obróbki mechanicznej elementów metalowych,

6) badaniami i analizami technicznymi tworzyw polimerowych, lateksów, kauczuków syntetycznych, dyspersji, roztworów polimerowych i gumy oraz procesami ich wytwarzania, przetwórstwa i stosowania,
7) doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, głównie dla producentów i użytkowników tworzyw polimerowych, lateksów, kauczuków syntetycznych, dyspersji, roztworów polimerowych i gumy w tym doradztwem w zakresie właściwego doboru surowców polimerowych i dodatków do różnych zastosowań oraz w zakresie metodyki badań i analiz technicznych tworzyw polimerowych, gumy i innych produktów organicznych,
8) działalnością związaną ze sprzedażą maszyn i urządzeń przemysłowych wytworzonych w Instytucie.