BIP

Na mocy przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2019 roku Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stał się Instytutem Sieci i używa nazwy:

„Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników”.

Jednocześnie od dnia 1 kwietnia 2019 roku:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
  • uprawnienia i obowiązki Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, wynikające z decyzji administracyjnych przeszły z mocy prawa na Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
  • mienie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stało się mieniem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
  • wierzytelności i zobowiązania Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stały się wierzytelnościami i zobowiązaniami Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Nadto informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników jest państwową osobą prawną i występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

Pozostałe dane dotyczące Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników pozostały bez zmian.