BIP

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.impib.pl


Toruń: Dostawa elementów urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych
Numer ogłoszenia: 23503 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , ul. M. Skłodowskiej - Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, faks 56 6500333.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Termin dostawy - 30
 • 3 - Gwarancja - 10

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa elementów urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego w Toruniu elementów, które będą wykorzystane do budowy urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych, w tym: urządzenie formujące z poziomym układem zamykania, zestaw do schładzania wody używanej w procesie produkcji, zestaw osuszająco-odwilżający do przygotowania surowca, młyn wolnoobrotowy, zwanych dalej urządzeniami zgodnie z parametrami opisanymi w tabeli w SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany i modernizacji układu uplastyczniającego, co nie będzie miało wpływu na długość gwarancji oferowanej przez Wykonawcę na dostarczone urządzenia. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w uruchomieniu urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych w siedzibie Zamawiającego i w Zambrowie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego i w Zambrowie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga aby: 1) Urządzenia były objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją. 2) Wykonawca zamówienia przekazał Zamawiającemu pełną dokumentację w języku polskim umożliwiającą bezpieczną i skuteczną obsługę dla dostarczonych urządzeń, 3) Wykonawca zamówienia przekazał Zamawiającemu Instrukcję w języku polskim. 4) Wykonawca zapewnił transport urządzeń wraz z ich ubezpieczeniem na koszt własny. Transport obejmuje również wniesienie urządzeń na miejsce ich użytkowania, 5) Wykonawca zapewnił reakcję serwisu dostarczonych urządzeń w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez użytkownika. 6. Ocena spełniania przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego dokonana będzie na podstawie tabeli zgodności oferowanych urządzeń i zestawienia ich parametrów z wymaganymi przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):42.94.00.00-7, 42.99.42.00-2, 42.71.62.00-0, 42.99.32.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Tabela zgodności oferowanych urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 6 ust. 3 i 5 wzoru umowy /3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy: a) dopuszczalna jest zmiana miejsca realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w chwili zawarcia umowy, b) dopuszczalna jest zmiana parametrów opisanych w specyfikacji technicznej i wymagań określonych w SIWZ, jeżeli będą one korzystne w ocenie Zamawiającego i celowe do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przy jednoczesnym nie zwiększaniu wartości umowy, c) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy jeżeli spowodowane to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, d) dopuszczalna jest zmiana w przypadku opisanym w ust. 5.(...) 5. W miejsce nieważnego postanowienia Strony są zobowiązane podpisać stosowny aneks. To samo dotyczy sytuacji, gdy Umowa pomija regulację jakiegoś istotnego zagadnienia./

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.impib.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej - Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 113.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:02.03.2015 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej - Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju NR UOD-DEM-1-441/001 Projekt realizowany jest w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +, pt. Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością BIOTREM NOVUM z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

SIWZ