BIP

nfosigw logo m

ncbir logo m


Piastów, 26.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia badawczego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie „Laboratoryjnego separatora flotacyjnego” wraz z przeprowadzeniem niezbędnego szkolenia.

1) Określenie Zamawiającego

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów

2) Podstawa prawna

Zamawiający w realizowanym projekcie GEKON2/O5/268789/26/2016 p.t. „Opracowanie nowatorskiej metody odzyskiwania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych ze zużytych tonerów i elektrośmieci” zaplanował zakup „Laboratoryjnego separatora flotacyjnego”, którego to niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy. Przeprowadzane jest w zgodzie z Art. 4d.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz Zarządzenia nr 6/24 z 2014 Instytutu IMPiB, załącznika nr 4 – Regulamin udzielania zamówień publicznych.

3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Laboratoryjny separator flotacyjny” dedykowany zasadniczo do procesów segregacji cieczowej typu flotacyjnego rozdrobnionych, poużytkowych tworzyw sztucznych.

Podstawowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia podano w tabeli poniżej.

Lp. Dane techniczne Specyfikacja
1. Wymiary wanny separacji flotacyjnej Długość 160 cm, wysokość 50 cm, szerokość 30 cm
2. Sposób podawania gazu Wielopunktowy na całej płaszczyźnie dolnej wanny, z regulacją ciśnienia, przepływu
3. Sposób przesuwu i odbioru frakcji pływającej System łopatkowy napędzany sterowanymi silnikami
4. Sposób przesuwu i odbioru frakcji tonącej System taśmowo-łopatkowy napędzany silnikami
5. Kontrola stężenia cieczy Minimalnie sygnalizacja niedopuszczalnej zmiany ciężaru właściwego
6. Kontrola temperatury cieczy Możliwość regulacji temp. cieczy w zakresie do 50oC
7 Zbiorniki na ciecze ciężkie Mininimalnie trzy o pojemności 200l, podłączenie do układu pomp
8. Podawanie i odbiór cieczy ciężkich System pomp dostosowanych do przesyłanych mediów
9. Mieszalnik cieczy ciężkich Pojemność mieszalnika 200l, podłączenie do układu pomp


 

Wymagania dodatkowe:

a) - dostawa powinna obejmować odpowiednie dostosowanie wyznaczonego pomieszczenia do instalacji „Laboratoryjnego separatora flotacyjnego”;

b) - po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu przeprowadzenie niezbędnego szkolenia;

c) - „Laboratoryjny separator flotacyjny” powinien być dodatkowo wyposażony w układ sterowania, oparty na sterowniku PLC wraz z panelem dotykowym HMI, umożliwiający kontrolę nad wszystkimi mierzalnymi parametrami przebiegu procesu flotacji takimi jak: temperatura cieczy, gęstość cieczy, ciśnienie podawania gazu/powietrza, prędkości łopatek przesuwów frakcji pływającej i tonącej, poziom cieczy.

4) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Powołana trzyosobowa komisja Zamawiającego dokona oceny złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria :
            a) spełnienie przez ofertę wymogów formalnych i technicznych – tak/nie
            b) cena – 70%,
            c) doświadczenie wykonawcy w zakresie dostaw urządzeń badawczych, m.in. budowy jednostkowych egzemplarzy – 0 – 25%
            d) zapewnienie i warunki odpłatnego serwisu pogwarancyjnego – 0 - 5%

Po spełnieniu kryterium binarnego tak/nie podanego w punkcie a) oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryterium oceny może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.

Punkty za powyższe kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższym wzorem:

wzor1

 

5) Miejsce i termin składania ofert

Ofertę można złożyć pisemnie: na adres siedziby Zamawiającego – ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin: do 09.11.2016 r. do godziny 12.00

6) Poprawność przedstawienia oferty

Oferta powinna zostać wykonana wg formularza – załącznik nr 1 (plik: załączniki do zapytania ofertowego.doc). Oferta powinna być ważna przynajmniej 21 dni, wymaga się okresu gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące, opis doświadczenia w zakresie dostawy urządzeń do celów badawczych, deklarację odnośnie serwisu pogwarancyjnego i jego warunków.


7) Oświadczenia, w tym o zdolności Oferenta zrealizowania zamówienia

Zamawiający wymaga od Oferenta deklaracji zawartych w:

            załączniku nr 2

            załączniku nr 3

8) Umowa, termin dostawy, sposób odbioru, płatności

Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 5. Zakłada się maksymalnie trzymiesięczny termin realizacji zamówienia. Płatność nastąpi drogą przelewu do 21 dni po protokolarnym odbiorze zamówienia (załącznik nr 4) oraz wystawieniu faktury VAT. Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie wykonania dostawy.

9) Wybór oferty

Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. Zamówienie zostanie przesłane oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent, a w razie nieuwzględnienia oferty, oferentom nie przysługują względem Instytutu żadne roszczenia. W razie niewybrania żadnej z ofert Instytut zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi oferentami. Zamawiający w toku postępowania może żądać wyjaśnień od wykonawców.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Cezary Dębek nr tel. 22 723 60 25 wew 251, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Pliki do pobrania:

word zalaczniki do zapytania ofertowego.doc
pdf zalaczniki do zapytania ofertowego.pdf